Wypróbuj Reveltio

Blog

Wiedza

Modele finansowe w biznesie – przykłady

Każde przedsiębiorstwo traktowane jest jako spójny system zasobów o określonej wartości finansowej. Analiza finansowa należy do najistotniejszych elementów planowania. Model finansowy służy do opracowania analizy finansowej, która będzie zawierać szczegółowe prognozy przepływów pieniężnych, ryzyk oraz scenariusz rozwoju przedsiębiorstwa.

Definicja modelu finansowego

Model finansowy jest istotnym narzędziem niezbędnym do przygotowania jednostki do pozyskania finansowania zewnętrznego. Pomaga w opracowaniu prognoz finansowych, a jednocześnie w określeniu opłacalności przedsiębiorstwa lub konkretnego projektu. Model finansowy pozwala również na weryfikację założeń prowadzonego biznesu.

Co powinno znaleźć się w modelu finansowym?

Do stworzenia funkcjonalnego modelu finansowego niezbędne jest określenie jego formy. Najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie uniwersalnego dokumentu, który z powodzeniem będzie wykorzystywany w użytku wewnętrznym, jako element biznesplanu lub jako mocny argument podczas negocjacji w celu uzyskania finansowania zewnętrznego. Elementy modelu finansowego zostały opisane poniżej.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat zawiera w sobie precyzyjne szacunki dotyczące przychodów i wydatków przedsiębiorstwa w ujęciu czasowym. W wydatkach należy uwzględnić także koszty związane z działalnością operacyjną firmy, koszty administracyjne, koszty marketingowe, płace pracowników czy amortyzację środków trwałych.

Bilans

Bilans obejmuje wszystkie aktywa i pasywa firmy, w tym środki trwałe, sprzęt należący do przedsiębiorstwa oraz własność intelektualną.

Cash flow

Zestawienie przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie jest uzupełnieniem powyższych elementów modelu finansowego. Dzięki niemu możliwe jest określenie płynności finansowej podmiotu oraz jego zdolności do regulowania zobowiązań.

Elementy wchodzące w skład modelu finansowego

Przed przystąpieniem do opracowania modelu finansowego należy przeprowadzić analizę rynku oraz określić kluczowe założenia. Następnym krokiem jest oszacowanie kosztów działalności. Kolejno należy określić nakłady inwestycyjne niezbędne do zakupu aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz źródła ich finansowania. Do najtrudniejszych zadań w procesie tworzenia modelu finansowego należy przewidywanie przychodów firmy w oparciu o analizy rynku i analizy scenariuszy. Inwestycje kapitałowe mogą być także przydatnym elementem w opracowaniu modelu finansowego. Wszystkie te dane pozwolą wykonać rachunek zysków i strat, bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Wypróbuj REVELTIO za darmo!
Chcę wypróbować

Opracowanie modelu finansowego krok po kroku

Opracowanie modelu finansowego przedsiębiorstwa najczęściej odbywa się przy użyciu programu arkuszy kalkulacyjnych. Główne moduły, które powinny znaleźć się w tym zestawieniu, opisano poniżej.

Nakłady inwestycyjne

W tym module powinny występować trzy zmienne: wartość nakładów inwestycyjnych, wartość sprzedaży oraz stawka amortyzacji. Dzięki temu możliwe będzie wyliczenie wartości amortyzacji, zysków ze sprzedaży oraz wartość aktywów netto.

Koszty

Koszty przedsiębiorstwa można podzielić na kilka rodzajów:

  • koszty sprzedaży,
  • koszty marketingowe,
  • koszty administracyjne,
  • koszty materiałów,
  • koszty realizacji projektów.

Jeśli przedsiębiorstwo ma charakter produkcyjny, warto w tym module umieścić także koszty stałe.

Koszty produkcji

W tej części powinna znaleźć się liczba zamówionych półproduktów, cena zamówionych materiałów oraz liczba powstałych produktów. Dzięki temu mamy pełny wgląd do zapasów magazynowych przedsiębiorstwa oraz produktów gotowych do sprzedaży. Wartość sprzedanych produktów oblicza się biorąc pod uwagę liczbę sprzedanych produktów, koszty stałe oraz zmienne.

Koszty projektów

Wydatki na realizację projektów powinny być wyliczane w kilku etapach. W tym celu niezbędne jest posiadanie danych dotyczących kosztów pozyskania klienta, kosztów sprzedaży i marketingu oraz liczby pozyskanych klientów.

Przychody z produkcji

Do wyliczenia przychodów z produkcji potrzebne będą dane o produktach gotowych do sprzedaży, cenna netto sprzedaży oraz liczba sprzedanych produktów. W rezultacie możliwe będzie obliczenie jednostkowego kosztu sprzedaży produktu oraz marży brutto.

Przychody z projektów

Do obliczenia przychodów z projektów należy wziąć pod uwagę koszty licencji, wdrożenia projektu czy szkolenia pracowników.

Przychody z handlu

W tym module wprowadza się tylko trzy zmienne – cenę sprzedaży netto, liczbę sprzedanych produktów oraz marżę brutto podawaną w %.

Pozostałe przychody

To wszystkie przychody nieuwzględnione w poprzednich modułach, które mogą mieć istotne znaczenie dla stworzenia modelu finansowego.

Finansowanie biznesu

W źródłach finansowania należy uwzględnić inwestycje indywidualne, kredyty, pożyczki czy dotacje, a nawet leasing operacyjny. W tym miejscu można w łatwy sposób dopasować finansowanie do przewidywanych niedoborów gotówki. Do wyliczeń niezbędne są dane o wartości finansowania, oprocentowaniu rocznym, okresie finansowania oraz ewentualnym okresie odroczenia w spłacie zobowiązania.

Inwestycje kapitałowe

Ten moduł uwzględnia okres inwestycji, stopę zwrotu w % oraz wartość inwestycji. Efekty wprowadzanych danych pozwalają na zobrazowanie:

  • opłacalności projektów – koszty realizacji projektu oraz koszty stałe biznesu wraz z przychodami projektu pozwolą uzyskać pełną informację o opłacalności projektu i planowanej marży,
  • rachunku zysku i strat – w tych wyliczeniach należy ująć także stopę podatku (%) oraz rozliczenie strat z lat ubiegłych,
  • bilansu – oblicza się go na podstawie cykli rotacji zapasów, należności oraz zobowiązań w poszczególnych modułach,
  • rachunku przepływów pieniężnych – jako efekt przeprowadzenia powyższych obliczeń.

Narzędzia do modelowania finansowego

Najprostszym sposobem na opracowanie modelu finansowego jest wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego. Aby pozyskać dane do tego celu, warto skorzystać z dedykowanego oprogramowania. Narzędzia do modelowania finansowego pozwalają realizować operacje optymalizacyjne i prognostyczne. Tego typu funkcjonalności oferuje Reveltio. Ich aplikacja do zarządzania finansami i obiegiem dokumentów w firmie umożliwia sprawne opracowanie modelu finansowego na podstawie gromadzonych i przetwarzanych danych.

Poznaj funkcjonalności REVELTIO
Sprawdź
Krzysztof Czapnik


Krzysztof Czapnik

CEO
tel. +48 533 464 067
mail: krzysztof@reveltio.com
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound